Ogłoszenia

 

INFORMACJA

W dniu 06.09.2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.), która wprowadza szereg zmian, m.in. w zakresie dotyczącym przedkładania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zobowiązuje wszystkich właścicieli do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach odrębnych, tym samym zmiana wprowadza brak dobrowolności, co do wyboru sposobu segregacji.

INFORMACJA
HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY
Regulamin rozliczeń ciepła
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
Wzór faktury
Informacje o odczytach wodomierzy
Zmiana cen wody
01.02.2020 r. - ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!
PŁATNOŚCI
Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 2019/2020