Ogłoszenia

 

Zarządzenie  Nr   29 /2020 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu

z dnia 18.03.2020 roku

 

w sprawie ograniczeń w działalności

Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu

 

Działając na podstawie §8 ust 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) oraz  § 6 ust. 1 Statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu wprowadzonego w życie Uchwałą Nr XXXIII/464/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu ze zmianami oraz art.1401 Kodeksu pracy

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Dla ograniczenia ryzyka zachorowania pracowników poprzez kontakty osobiste oraz dla zapewnienia ciągłości pracy Zakładu na wypadek poddania pracowników kwarantannie, w związku z wystąpieniem w nim ogniska choroby korona wirusa, wprowadzam ograniczenia opisane w dalszej części niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Ograniczam załatwianie spraw wymagających bezpośredniego kontaktu z interesantem do niezbędnego minimum.
  2. Ustalam kontakt z interesantem za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej jako preferowany.
  3. Dopuszczam ograniczenie wykonywania, przez poszczególne komórki organizacyjne Zakładu, zadań statutowych do zadań zapewniających pomoc interesantom w sprawach niecierpiących zwłoki.
  4. W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia pracownicy ograniczą osobiste kontakty pomiędzy poszczególnymi siedzibami Zakładu do minimum lub wykluczą je definitywnie.
  5. Pracownicy nie powinni przemieszczać się pomiędzy siedzibami.
  6. Pracownicy pierwszej i drugiej zmiany kontaktują się ze sobą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; osobiście tylko zachowując bezpieczną odległość min. 1,5 metra.
  7. Sprzątaczki biurowe powinny unikać kontaktu osobistego z pozostałymi pracownikami Zakładu.
  8. Jeżeli pracownicy poszczególnych siedzib przekazują sobie dokumenty lub klucze powinni robić to przy drzwiach wejściowych zachowując pomiędzy sobą odległość min. 1,5 metra
  9. Ze względu na konieczność wykonania dezynfekcji wprowadza się przerwę w załatwianiu spraw interesantów w godzinach od 13.00 do 14.00.

 

§ 3.

       1. Ustalam czas pracy we wszystkie robocze dni tygodnia dla pracowników OGM, DOR, DFK, DOW, DNW, DTI w godzinach:

a)       I zmiana w godzinach 630 – 1300,

b)      II zmiana w godzinach 1430 – 2030.

c)      Pozostały czas 8 godzinnego czasu pracy pracownicy pełnią domowy dyżur telefoniczny.

       2. Ustalam czas pracy we wszystkie robocze dni tygodnia dla pracowników GRK w godzinach:

d)       I zmiana w godzinach 630 – 1330,

e)      II zmiana w godzinach 1430 – 2100.

f)       Pozostały czas 8 godzinnego czasu pracy pracownicy pełnią domowy dyżur telefoniczny.

3.  Ustalam czas pracy sprzątaczek biurowych w godzinach od 500- 630 oraz 1300–1430 . W godzinach tych będą przeprowadzać dezynfekcję sprzętów ogólnego użytku i wyposażenia w pomieszczeniach Zakładu. Pozostały czas 8 godzinnego czasu pracy pracownicy pełnią domowy dyżur telefoniczny.

4.  Czas pracy pracowników ZUC pozostaje bez zmian.

 

§ 4.

Kierownicy komórek organizacyjnych zabezpieczą ich prawidłową pracę, ustalając skład osobowy, zgodnie z  powyższymi ustaleniami.

 

§ 5.

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam kierownikowi Działu Organizacyjnego.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

                                                           Dyrektor MZB

                                                           Andrzej Migus

 

Zarządzenie w sprawie ograniczeń w działalności MZB
INFORMACJA
Masz zadłużenie czynszowe?
Regulamin rozliczeń ciepła
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
Wzór faktury
Informacje o odczytach wodomierzy
Zmiana cen wody
01.02.2020 r. - ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!
PŁATNOŚCI