Zamówienia publiczne od 2021 r.

 Informacja dla wykonawców dot. platformy e-zamówienia

Informacja dla Wykonawców biorących udział u postępowaniach o udzielnie zamówień publicznych prowadzonych przez Zamawiającego (Gminę Racibórz)  z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Zamawiający informuje, że od 01.01.2023 r., w związku z zakończeniem funkcjonowania „miniPortalu”, postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności złożyć ofertę) musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl  oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

Link do instrukcji interaktywnych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny     .Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 


 

Plan postępowań Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu na 2023 r.