W Miejskim Zarządzie Budynków sprawy przyjmowane są zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną - stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - i załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jak dostarczyć pismo do Miejskiego Zarządu Budynków

Pisma w sprawach załatwianych przez Miejski Zarząd Budynków mogą być przesyłane drogą pocztową, składane osobiście w godzinach przyjęć stron oraz przesyłane elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Miejski Zarząd Budynków udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP.
Adres skrzynki podawczej na Platformie ePUAP:
/mzb/SkrytkaESP

 

Jak korzystać z Platformy ePUAP:

Korzystanie z usług elektronicznych rozpoczynamy od założenia skrzynki kontaktowej na Platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) poprzez zakładkę "Zarejestruj się"
Po zalogowaniu się należy skorzystać z katalogu usług dostępnych w dziale tzw.
"Usług centralnych". Jeżeli chcesz załatwić sprawę elektronicznie, a nie została ona ujęta w katalogu usług oferowanym na Platformie ePUAP wówczas skorzystaj z ogólnej karty usług: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Więcej informacji na temat korzystania z Platformy ePUAP znajduje się
epuap.gov.pl.

 

Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych  doręczanych do Miejskiego Zarządu Budynków za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

    Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
  • profilem zaufanym ePUAP (jak uzyskać profil zaufany znajduje się na stronie obywatel.gov.pl). W Raciborzu punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • Miejski Zarząd Budynków akceptuje formaty dokumentów wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty elektroniczne można dostarczyć do Miejskiego Zarządu Budynków także na informatycznych nośnikach danych. Akceptowane informatyczne nośniki danych:  Pendrive, płyta CD, DVD.

 

Gdzie zapoznać się z informacją o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Aby uzyskać informację o stanie spraw indywidualnych należy kontaktować się z komórką organizacyjną w zakresie zadań, której znajduje się przedmiot danej sprawy.
Numery telefonów poszczególnych komórek organizacyjnych dostępne są na stronie:
www.mzbraciborz.pl. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Budynków.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26, styczeń 2023 10:38 Patryk Gawełek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26, styczeń 2023 10:44 Patryk Gawełek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26, styczeń 2023 10:45 Patryk Gawełek